Obračun kamate sa fiksnom kamatnom stopom prostom (linearnom) metodom

Kamata se obračunava od prvog narednog dana.
Krajnji datum: Poslednji datum obračuna kamate.
Osnovica : Osnovica na koju se obračunava kamata.
Stopa : %
Nivo stope : Period na koji se stopa odnosi.