Obračun kamate stopama zakonske zatezne kamate, prostom metodom

Ovo je primer obračuna.

Kamata se obračunava od prvog narednog dana.
Krajnji datum: Poslednji datum obračuna kamate.
Osnovica : Osnovica na koju se obračunava kamata.
Obračun kamate stopama zakonske zatezne kamate, prostom metodom
Obračun od-do:2013-10-01 - 2014-07-30
Period obračuna:9 celih meseci 30 od 31 dana
Osnovica:12345,67
Kamata:738,97
Ukupno sa kamatom:13084,64
OdDoDanaStopaNivoOsnovicaKamataKumulativna
1.10.201330.7.20143030.6005M12345.67738.97738.97