Obračun kamate stopama zakonske zatezne kamate, prostom metodom

Ovo je primer obračuna.

Kamata se obračunava od prvog narednog dana.
Krajnji datum: Poslednji datum obračuna kamate.
Osnovica : Osnovica na koju se obračunava kamata.
Obračun kamate stopama zakonske zatezne kamate, prostom metodom
Obračun od-do:2013-11-01 - 2014-08-31
Period obračuna:10 celih meseci
Osnovica:12345,67
Kamata:741,36
Ukupno sa kamatom:13087,03
OdDoDanaStopaNivoOsnovicaKamataKumulativna
1.11.201331.8.20143040.6005M12345.67741.36741.36